MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 39,926,121,536 45,985,638,095 35,644,793,618 35,336,270,766
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,041,552,036 4,780,142,527 2,996,105,149 4,683,368,692
1. Tiền 2,041,552,036 2,580,142,527 796,105,149 2,483,368,692
2. Các khoản tương đương tiền 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,597,497,799 2,600,637,123 8,703,560,000 11,973,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,597,497,799 2,600,637,123 8,703,560,000 11,973,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 9,358,282,845 23,200,630,790 19,058,026,393 9,527,204,404
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 8,794,715,296 19,869,192,167 19,770,970,094 8,547,884,644
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,145,270,867 515,915,555 94,927,070 215,165,239
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 588,756,926 3,985,983,312 362,589,473 1,934,614,765
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,170,460,244 -1,170,460,244 -1,170,460,244 -1,170,460,244
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 25,735,721,064 15,360,279,777 4,631,008,241 8,762,983,009
1. Hàng tồn kho 25,735,721,064 15,360,279,777 4,631,008,241 8,762,983,009
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 193,067,792 43,947,878 256,093,835 389,714,661
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 248,615,405 202,598,300
2. Thuế GTGT được khấu trừ 142,678,447 144,000 180,838,722
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 50,389,345 43,803,878 7,478,430 6,277,639
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 15,186,000,769 15,687,072,903 16,547,919,187 15,789,139,123
I. Các khoản phải thu dài hạn 3,156,441,740 3,156,441,740 3,156,441,740 3,536,069,886
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 3,156,441,740 3,156,441,740 3,156,441,740 3,536,069,886
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 8,158,293,354 8,981,087,728 8,613,009,957 8,177,791,393
1. Tài sản cố định hữu hình 7,911,267,651 8,734,306,980 8,366,474,164 7,931,500,555
- Nguyên giá 73,424,811,784 74,723,954,769 74,663,954,769 72,621,226,514
- Giá trị hao mòn lũy kế -65,513,544,133 -65,989,647,789 -66,297,480,605 -64,689,725,959
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 247,025,703 246,780,748 246,535,793 246,290,838
- Nguyên giá 258,293,600 258,293,600 258,293,600 258,293,600
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,267,897 -11,512,852 -11,757,807 -12,002,762
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 3,871,265,675 3,549,543,435 4,778,467,490 4,075,277,844
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,871,265,675 3,549,543,435 4,778,467,490 4,075,277,844
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 55,112,122,305 61,672,710,998 52,192,712,805 51,125,409,889
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 15,995,346,853 19,706,457,560 12,066,870,513 11,385,823,987
I. Nợ ngắn hạn 14,845,846,201 18,527,730,048 10,867,135,642 10,186,089,116
1. Phải trả người bán ngắn hạn 6,227,064,599 5,685,308,853 5,239,753,567 4,361,834,143
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,552,648,929 1,818,691,595 343,895,115 2,074,060,215
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 410,150,461 2,294,637,131 1,084,234,558 63,688,739
4. Phải trả người lao động 549,274,166 592,032,731 794,991,473 23,507,211
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 247,366,795 245,220,356 145,220,356 160,074,706
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 3,522,732,236 7,839,662,057 3,254,628,465 3,499,011,994
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,331,696,907
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,912,108 52,177,325 4,412,108 3,912,108
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 1,149,500,652 1,178,727,512 1,199,734,871 1,199,734,871
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn 1,149,500,652 1,178,727,512 1,199,734,871 1,199,734,871
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 39,116,775,452 41,966,253,438 40,125,842,292 39,739,585,902
I. Vốn chủ sở hữu 38,710,544,063 41,560,022,049 39,719,610,903 39,333,354,513
1. Vốn góp của chủ sở hữu 27,000,000,000 27,000,000,000 27,000,000,000 27,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 27,000,000,000 27,000,000,000 27,000,000,000 27,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 8,379,414,871 8,379,414,871 8,379,414,871 8,379,414,871
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,561,777,617 2,561,777,617 2,561,777,617 2,561,777,617
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 769,351,575 3,618,829,561 1,778,418,415 1,392,162,025
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2,207,265,217 2,160,000,000 1,825,672,239
- LNST chưa phân phối kỳ này -1,437,913,642 1,458,829,561 1,778,418,415 -433,510,214
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 406,231,389 406,231,389 406,231,389 406,231,389
1. Nguồn kinh phí 124,245,000 124,245,000 124,245,000 124,245,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 281,986,389 281,986,389 281,986,389 281,986,389
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 55,112,122,305 61,672,710,998 52,192,712,805 51,125,409,889
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.