MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 112,201,437,680 120,018,096,442 112,333,466,105 129,351,840,270
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,262,715,216 25,900,181,656 20,958,713,205 30,711,363,013
1. Tiền 14,262,715,216 25,900,181,656 20,958,713,205 30,711,363,013
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 47,561,557,929 35,147,295,000 36,889,138,077 43,858,838,154
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 52,328,153,626 40,363,814,651 41,640,164,893 42,812,803,026
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,603,185,481 1,191,985,766 1,758,923,108 7,541,095,164
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 335,943,222 314,334,483 212,889,976 243,121,264
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6,705,724,400 -6,722,839,900 -6,722,839,900 -6,738,181,300
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 50,368,097,919 58,970,619,786 54,485,614,823 54,781,639,103
1. Hàng tồn kho 50,368,097,919 58,970,619,786 54,485,614,823 54,781,639,103
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 9,066,616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 9,066,616
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 38,840,454,968 36,351,409,085 35,383,320,892 34,874,606,215
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 29,838,324,414 27,411,723,833 26,436,771,766 32,048,376,637
1. Tài sản cố định hữu hình 29,838,324,414 27,411,723,833 26,436,771,766 32,048,376,637
- Nguyên giá 134,242,012,411 134,242,012,411 134,854,699,715 142,077,869,200
- Giá trị hao mòn lũy kế -104,403,687,997 -106,830,288,578 -108,417,927,949 -110,029,492,563
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 267,135,000 267,135,000 267,135,000 267,135,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -267,135,000 -267,135,000 -267,135,000 -267,135,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 6,049,072,315 6,049,072,315 6,049,072,315
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6,049,072,315 6,049,072,315 6,049,072,315
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 2,953,058,239 2,890,612,937 2,897,476,811 2,826,229,578
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,953,058,239 2,890,612,937 2,897,476,811 2,826,229,578
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 151,041,892,648 156,369,505,527 147,716,786,997 164,226,446,485
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 43,632,523,853 43,042,197,803 28,868,748,721 50,005,267,438
I. Nợ ngắn hạn 43,632,523,853 43,042,197,803 24,107,628,721 45,481,087,438
1. Phải trả người bán ngắn hạn 12,192,244,402 12,969,034,252 4,884,139,320 11,675,725,134
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 5,361,226,619 1,813,814,679 1,014,683,744 1,174,797,555
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,646,380,219 1,928,281,412 2,030,144,368 2,260,062,321
4. Phải trả người lao động 6,712,597,326 7,031,921,626 7,420,817,166 6,131,382,316
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 332,710,500
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 5,016,180,000
9. Phải trả ngắn hạn khác 843,506,539 699,726,409 1,016,106,900 11,731,663,775
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 16,165,864,455 12,901,003,632 7,096,437,830 11,881,131,944
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 377,993,793 682,235,793 645,299,393 626,324,393
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 4,761,120,000 4,524,180,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 4,761,120,000 4,524,180,000
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 107,409,368,795 113,327,307,724 118,848,038,276 114,221,179,047
I. Vốn chủ sở hữu 107,409,368,795 113,327,307,724 118,848,038,276 114,221,179,047
1. Vốn góp của chủ sở hữu 55,247,160,000 55,247,160,000 55,247,160,000 55,247,160,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 55,247,160,000 55,247,160,000 55,247,160,000 55,247,160,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 683,890,000 683,890,000 683,890,000 683,890,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 5,524,716,000 5,524,716,000 5,524,716,000 5,524,716,000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45,953,602,795 51,871,541,724 57,392,272,276 52,765,413,047
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 40,778,582,894 40,052,194,894 40,052,194,894 29,002,762,894
- LNST chưa phân phối kỳ này 5,175,019,901 11,819,346,830 17,340,077,382 23,762,650,153
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 151,041,892,648 156,369,505,527 147,716,786,997 164,226,446,485
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.