MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 476,002,115,476 474,058,674,951 475,666,931,176 476,967,140,477
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,748,555,889 1,591,205,592 4,507,672,764 2,818,916,862
1. Tiền 1,748,555,889 1,591,205,592 4,507,672,764 2,818,916,862
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3,120,000,000 9,620,000,000 7,500,000,000 7,725,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3,120,000,000 9,620,000,000 7,500,000,000 7,725,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 81,581,175,431 70,794,644,266 69,702,569,824 70,434,319,924
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 24,521,351,727 24,781,205,807 25,838,061,288 25,093,505,965
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 31,504,654,740 31,630,824,740 31,705,158,946 31,797,553,557
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 42,592,960,227 35,102,013,743 32,878,749,614 34,592,660,426
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -17,037,791,263 -20,719,400,024 -20,719,400,024 -21,049,400,024
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 376,159,320,468 378,786,392,569 380,831,541,478 382,947,230,738
1. Hàng tồn kho 376,159,320,468 378,786,392,569 380,831,541,478 382,947,230,738
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 13,393,063,688 13,266,432,524 13,125,147,110 13,041,672,953
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 47,250,000 23,625,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ 13,345,813,688 13,242,807,524 13,125,147,110 13,041,672,953
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 398,543,360,258 400,023,377,531 398,647,430,088 398,155,896,666
I. Các khoản phải thu dài hạn 127,218,942,920 127,218,942,920 127,218,942,920 127,218,942,920
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 127,218,942,920 127,218,942,920 127,218,942,920 127,218,942,920
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 4,609,733,578 4,336,051,777 4,062,369,976 3,788,688,175
1. Tài sản cố định hữu hình 4,609,733,578 4,336,051,777 4,062,369,976 3,788,688,175
- Nguyên giá 8,906,188,048 8,906,188,048 8,906,188,048 8,906,188,048
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,296,454,470 -4,570,136,271 -4,843,818,072 -5,117,499,873
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 41,782,000 41,782,000 41,782,000 41,782,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -41,782,000 -41,782,000 -41,782,000 -41,782,000
III. Bất động sản đầu tư 61,581,229,497 60,896,993,615 60,212,757,733 59,528,521,851
- Nguyên giá 68,423,588,321 68,423,588,321 68,423,588,321 68,423,588,321
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,842,358,824 -7,526,594,706 -8,210,830,588 -8,895,066,470
IV. Tài sản dở dang dài hạn 54,081,177,625 56,715,837,674 57,842,177,829 58,625,326,819
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 54,081,177,625 56,715,837,674 57,842,177,829 58,625,326,819
V. Đầu tư tài chính dài hạn 141,748,039,997 141,905,206,761 140,765,206,761 140,852,749,723
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 185,287,750,000 185,287,750,000 185,287,750,000 185,287,750,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 67,882,391,454 67,882,391,454 67,882,391,454 67,882,391,454
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -111,422,101,457 -111,264,934,693 -112,404,934,693 -112,317,391,731
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 9,304,236,641 8,950,344,784 8,545,974,869 8,141,667,178
1. Chi phí trả trước dài hạn 9,304,236,641 8,950,344,784 8,545,974,869 8,141,667,178
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 874,545,475,734 874,082,052,482 874,314,361,264 875,123,037,143
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 50,309,035,530 49,606,046,843 49,792,459,532 50,214,396,642
I. Nợ ngắn hạn 50,309,035,530 49,606,046,843 49,792,459,532 50,214,396,642
1. Phải trả người bán ngắn hạn 263,152,743 268,173,879 268,933,011 287,048,823
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,799,900,821 1,792,900,821 1,816,600,821 2,518,100,821
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,134,416,798 1,265,311,306 1,333,533,491 1,486,885,908
4. Phải trả người lao động 104,528,562 83,589,100 257,606,746 92,353,867
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 965,432,755 1,021,432,756 671,432,756 671,432,756
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 998,977,607
9. Phải trả ngắn hạn khác 45,042,626,244 45,174,638,981 45,444,352,707 45,158,574,467
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 824,236,440,204 824,476,005,639 824,521,901,732 824,908,640,501
I. Vốn chủ sở hữu 824,236,440,204 824,476,005,639 824,521,901,732 824,908,640,501
1. Vốn góp của chủ sở hữu 827,222,120,000 827,222,120,000 827,222,120,000 827,222,120,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 827,222,120,000 827,222,120,000 827,222,120,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -735,703,081 -735,703,081 -735,703,081 -735,703,081
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 12,264,138,227 12,264,138,227 12,264,138,227 12,264,138,227
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 949,808,972 949,808,972 949,808,972 949,808,972
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -15,463,923,914 -15,224,358,479 -15,178,462,386 -14,791,723,617
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -15,640,562,657 -15,640,562,657 -15,640,562,657 -15,108,428,017
- LNST chưa phân phối kỳ này 176,638,743 416,204,178 462,100,271 316,704,400
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 874,545,475,734 874,082,052,482 874,314,361,264 875,123,037,143
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.