MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2023 Quý 3-2023 Quý 4-2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 193,356,606,683
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 85,014,681,015
1. Tiền 20,084,681,015
2. Các khoản tương đương tiền 64,930,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 60,422,660,820
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 60,422,660,820
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 36,639,151,638
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 34,782,846,552
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 994,247,869
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,170,062,850
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,979,823,815
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 671,818,182
IV. Hàng tồn kho 5,388,021,596
1. Hàng tồn kho 5,388,021,596
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 5,892,091,614
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,142,175,780
2. Thuế GTGT được khấu trừ 2,749,915,834
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 129,506,998,735
I. Các khoản phải thu dài hạn 3,535,444,675
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 3,535,444,675
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 124,449,570,879
1. Tài sản cố định hữu hình 124,322,420,343
- Nguyên giá 256,793,140,911
- Giá trị hao mòn lũy kế -132,470,720,568
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 127,150,536
- Nguyên giá 201,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -73,849,464
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 345,125,000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 345,125,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 1,176,858,181
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,176,858,181
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 322,863,605,418
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 123,203,313,648
I. Nợ ngắn hạn 61,209,461,423
1. Phải trả người bán ngắn hạn 18,539,651,754
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 8,718,027,472
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,219,369,808
4. Phải trả người lao động 7,127,886,273
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 3,391,872,098
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 690,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác 1,728,384,508
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 13,883,944,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 5,864,663,540
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 45,661,970
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 61,993,852,225
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 1,127,102,225
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 59,006,750,000
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn 1,860,000,000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 199,660,291,770
I. Vốn chủ sở hữu 199,660,291,770
1. Vốn góp của chủ sở hữu 164,931,720,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 164,931,720,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần -190,241,874
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 20,774,377,249
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14,144,436,395
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 10,755,651,274
- LNST chưa phân phối kỳ này 3,388,785,121
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 322,863,605,418
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.