MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2014 Quý 3- 2014 Quý 4- 2014 Quý 1- 2015 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 25,879,365,000 49,901,046,273
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 25,879,365,000 49,901,046,273
4. Giá vốn hàng bán 24,733,469,918 48,524,332,397
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,145,895,082 1,376,713,876
6. Doanh thu hoạt động tài chính 180,259 30,276
7. Chi phí tài chính 747,833,333 933,333,334
- Trong đó: Chi phí lãi vay 747,833,333 933,333,334
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 216,602,491 227,599,387
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 181,639,517 215,811,431
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác 1,400,000
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -1,400,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 180,239,517 215,811,431
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 40,950,269 47,478,515
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 139,289,248 168,332,916
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 139,289,248 168,332,916
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 78
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.