MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2013 Quý 3- 2013 Quý 4- 2013 Quý 1- 2014 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 17,230,929,491 22,740,989,232 -51,535,397,607
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 17,230,929,491 22,740,989,232 -51,535,397,607
4. Giá vốn hàng bán 25,850,948,790 37,371,926,087 21,212,175,713
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) -8,620,019,304 -14,630,936,855 -72,747,573,320
6. Doanh thu hoạt động tài chính 25,768,964 14,146,566 10,078,346
7. Chi phí tài chính 12,017,204,043 20,446,608,993 21,890,034,572
- Trong đó: Chi phí lãi vay 12,017,204,043 20,446,608,993 21,890,034,572
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,834,476,761 5,994,334,363 2,792,032,766
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -27,445,931,139 -41,057,733,645 -97,419,562,312
12. Thu nhập khác 12,156,951,598 5,632,173,396 3,341,887,140
13. Chi phí khác 24,667,962,958 8,187,887,673 4,476,422,005
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -12,511,011,360 -2,555,714,277 -1,134,534,865
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -39,956,942,499 -43,613,447,922 -98,554,097,177
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,044,870,682
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -39,956,942,499 -44,658,318,604 -98,554,097,177
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -39,904,830,976 -44,625,218,716 -98,554,621,706
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) -1,275 -2,816
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.