MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 804,186,319,946 884,621,586,925 1,061,733,049,543
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 28,630,881 31,582,133 43,342,033
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 804,157,689,065 884,590,004,792 1,061,689,707,510
4. Giá vốn hàng bán 785,414,083,790 856,994,425,842 1,029,457,923,516
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 18,743,605,275 27,595,578,950 32,231,783,994
6. Doanh thu hoạt động tài chính 500,388,410 626,094,946 573,236,925
7. Chi phí tài chính 349,528,091 412,864,584 303,291,113
- Trong đó: Chi phí lãi vay 349,528,091 412,864,584 303,291,113
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 16,147,206,047 22,373,194,862 23,716,653,960
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,736,313,721 2,110,086,037 1,765,572,125
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 1,010,945,826 3,325,528,413 7,019,503,721
12. Thu nhập khác 4,871,069,446
13. Chi phí khác 2,377,272 132,000,000 25,509,091
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 4,868,692,174 -132,000,000 -25,509,091
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 5,879,638,000 3,193,528,413 6,993,994,630
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,079,233,603 326,447,367
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 6,993,994,630
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 4,800,404,397 2,867,081,046
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4,800,404,397 2,867,081,046
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 384 229 560
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.