MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,291,291,467,142 2,663,303,913,930 2,456,526,230,427 2,479,570,260,868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 2,291,291,467,142 2,663,303,913,930 2,456,526,230,427 2,479,570,260,868
4. Giá vốn hàng bán 2,011,439,360,442 2,517,725,387,865 2,321,753,128,966 2,274,360,040,014
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 279,852,106,700 145,578,526,065 134,773,101,461 205,210,220,854
6. Doanh thu hoạt động tài chính 11,528,939,135 15,191,955,362 15,076,164,145 9,772,632,819
7. Chi phí tài chính 937,120,500 2,330,358,600 2,251,453,200 1,835,292,500
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 115,145,840,737 60,965,958,117 96,254,645,112 94,788,708,405
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 32,083,037,967 21,436,487,581 22,382,058,919 30,684,691,420
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 143,215,046,631 76,037,677,129 28,961,108,375 87,674,161,348
12. Thu nhập khác 1,764,675 90,000,000 124,839,759
13. Chi phí khác 18,292,360 551,600,803 23,500,000 104,431,806
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -18,292,360 -549,836,128 66,500,000 20,407,953
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 143,196,754,271 75,487,841,001 29,027,608,375 87,694,569,301
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 31,753,250,969 12,457,677,837 6,002,234,643 19,405,723,232
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 111,443,503,302 63,030,163,164 23,025,373,732 68,288,846,069
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 111,443,503,302 63,030,163,164 23,025,373,732 68,288,846,069
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 1,205
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.