MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 13,912,197,785,052 13,431,851,705,683 14,338,558,163,404 14,039,372,209,860
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,593,451,587,468 864,372,626,108 1,794,842,978,569 1,753,700,069,567
1. Tiền 690,079,298,771 525,366,461,033 845,579,489,922 1,101,489,539,985
2. Các khoản tương đương tiền 903,372,288,697 339,006,165,075 949,263,488,647 652,210,529,582
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7,105,537,668,003 6,976,435,265,936 7,050,879,232,583 7,040,169,417,410
1. Chứng khoán kinh doanh 6,676,112,190,342 6,676,112,191,849 6,676,112,201,849 6,676,112,201,849
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -2,513,082,434 -2,259,225,734 -1,813,656,534 -1,946,471,707
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 431,938,560,095 302,582,299,821 376,580,687,268 366,003,687,268
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,275,741,212,489 1,656,766,538,661 2,228,126,977,868 2,011,169,753,704
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1,057,366,270,004 1,429,819,089,330 1,458,049,286,601 1,579,891,948,688
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 126,445,197,279 121,095,071,651 105,248,513,556 164,782,855,268
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 24,613,976,000 66,079,288,847 599,913,847,882 217,429,288,847
6. Phải thu ngắn hạn khác 120,433,082,945 94,855,756,500 113,494,192,612 108,135,715,759
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -53,119,376,954 -55,085,025,340 -48,681,569,225 -59,070,054,858
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 2,063,215 2,357,673 102,706,442
IV. Hàng tồn kho 3,736,517,718,999 3,747,234,749,105 3,083,588,798,455 3,050,042,664,859
1. Hàng tồn kho 3,823,988,874,090 3,835,449,829,508 3,157,429,384,040 3,123,696,577,908
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -87,471,155,091 -88,215,080,403 -73,840,585,585 -73,653,913,049
V.Tài sản ngắn hạn khác 200,949,598,093 187,042,525,873 181,120,175,929 184,290,304,320
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 78,175,869,529 66,649,893,930 62,661,060,774 47,685,524,317
2. Thuế GTGT được khấu trừ 103,067,330,653 103,046,373,279 107,190,683,363 104,395,456,731
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 19,706,397,911 17,346,258,664 11,268,431,792 32,209,323,272
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 5,967,518,550,759 5,897,297,584,682 5,876,283,741,253 5,839,438,680,328
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,977,763,581 3,964,495,329 6,352,625,454 6,292,158,362
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 1,977,763,581 3,964,495,329 6,352,625,454 6,292,158,362
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 4,156,160,660,699 4,171,040,000,763 4,122,215,246,816 4,098,509,087,184
1. Tài sản cố định hữu hình 2,372,159,154,278 2,406,094,237,288 2,372,768,725,995 2,370,887,059,005
- Nguyên giá 4,464,371,311,500 4,589,806,071,946 4,595,410,690,371 4,718,891,134,776
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,092,212,157,222 -2,183,711,834,658 -2,222,641,964,376 -2,348,004,075,771
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 1,784,001,506,421 1,764,945,763,475 1,749,446,520,821 1,727,622,028,179
- Nguyên giá 2,302,501,034,089 2,305,759,727,085 2,312,721,297,085 2,315,080,095,244
- Giá trị hao mòn lũy kế -518,499,527,668 -540,813,963,610 -563,274,776,264 -587,458,067,065
III. Bất động sản đầu tư 412,991,438,945 412,356,836,683 419,445,459,578 418,755,672,954
- Nguyên giá 434,914,879,941 434,914,879,941 442,640,181,793 442,784,890,366
- Giá trị hao mòn lũy kế -21,923,440,996 -22,558,043,258 -23,194,722,215 -24,029,217,412
IV. Tài sản dở dang dài hạn 203,592,966,203 134,775,030,383 171,225,104,393 175,752,600,282
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 203,592,966,203 134,775,030,383 171,225,104,393 175,752,600,282
V. Đầu tư tài chính dài hạn 518,896,269,978 521,217,170,804 525,201,913,995 485,771,807,419
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 292,774,534,598 295,095,435,424 299,080,178,615 259,650,072,039
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26,121,735,380 26,121,735,380 26,121,735,380 26,121,735,380
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác 673,899,451,353 653,944,050,720 631,843,391,017 654,357,354,127
1. Chi phí trả trước dài hạn 519,645,030,675 514,713,999,736 506,749,263,533 499,904,320,945
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 17,546,523,964 18,075,627,018 19,493,176,275 29,532,742,258
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác 786,116,230 786,116,231 786,116,231 786,116,230
5. Lợi thế thương mại 135,921,780,484 120,368,307,735 104,814,834,978 124,134,174,694
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 19,879,716,335,811 19,329,149,290,365 20,214,841,904,657 19,878,810,890,188
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 12,001,277,448,920 11,306,019,016,641 11,874,080,411,933 11,382,570,060,084
I. Nợ ngắn hạn 11,418,155,387,332 10,726,149,246,876 10,894,667,824,156 10,406,654,975,509
1. Phải trả người bán ngắn hạn 883,595,001,938 815,203,196,603 918,057,624,386 617,450,658,457
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 36,178,066,026 53,709,506,532 48,231,790,836 37,237,253,640
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 44,828,110,111 45,759,604,938 126,036,451,625 74,139,572,418
4. Phải trả người lao động 182,698,909,737 216,940,005,867 383,064,302,328 238,248,120,632
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 548,265,567,776 526,939,981,565 502,735,818,676 495,685,367,902
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 759,220,930 551,089,320 408,611,314 4,979,234,731
9. Phải trả ngắn hạn khác 359,430,224,187 388,197,203,401 367,959,772,622 371,650,399,569
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 9,180,629,490,081 8,511,368,551,784 8,379,312,142,168 8,461,181,286,520
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 9,769,755,760 9,769,755,760 9,769,755,760 9,769,755,760
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 172,001,040,786 157,710,351,106 159,091,554,441 96,313,325,880
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 583,122,061,588 579,869,769,765 979,412,587,777 975,915,084,575
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 8,027,951,183 6,198,405,848 8,499,651,616 8,517,090,486
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 201,789,735,978 203,343,590,971 602,732,920,657 602,956,997,265
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 345,810,964,315 343,305,286,297 340,503,699,520 337,774,225,211
12. Dự phòng phải trả dài hạn 27,493,410,112 27,022,486,649 27,676,315,984 26,666,771,613
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 7,878,438,886,891 8,023,130,273,724 8,340,761,492,724 8,496,240,830,104
I. Vốn chủ sở hữu 7,878,438,886,891 8,023,130,273,724 8,340,761,492,724 8,496,240,830,104
1. Vốn góp của chủ sở hữu 2,162,945,800,000 2,162,945,800,000 2,162,945,800,000 2,162,945,800,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 2,162,945,800,000 2,162,945,800,000 2,162,945,800,000 2,162,945,800,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 904,737,143,351 904,737,143,351 904,737,143,351 904,737,143,351
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 55,454,310,526 55,454,310,526 55,454,310,526 55,454,310,526
5. Cổ phiếu quỹ -167,188,836,328 -167,188,836,328 -167,188,836,328 -167,188,836,328
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 390,041,240,781 388,836,608,059 379,119,913,462 382,792,160,604
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,170,532,804,289 1,260,721,204,960 1,453,513,227,686 1,523,334,400,087
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,065,354,400,901 1,059,597,425,980 1,045,826,265,576 1,439,746,423,849
- LNST chưa phân phối kỳ này 105,178,403,388 201,123,778,980 407,686,962,110 83,587,976,238
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 3,361,916,424,272 3,417,624,043,156 3,552,179,934,027 3,634,165,851,864
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 19,879,716,335,811 19,329,149,290,365 20,214,841,904,657 19,878,810,890,188
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.