MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2016 Quý 1-2017 Quý 2-2017 Quý 3- 2017 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 242,681,952,819
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 90,327,426,879
1. Tiền 43,536,741,477
2. Các khoản tương đương tiền 46,790,685,402
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 9,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 138,955,314,587
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 89,791,382,614
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,565,654,158
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 52,246,645,173
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4,648,367,358
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 2,143,097,492
1. Hàng tồn kho 2,143,097,492
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 2,256,113,861
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,104,961,721
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 151,152,140
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 72,224,132,011
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,132,632,179
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 68,668,417,012
1. Tài sản cố định hữu hình 68,668,417,012
- Nguyên giá 257,861,523,559
- Giá trị hao mòn lũy kế -189,193,106,547
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 56,100,000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 1,366,982,820
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,366,982,820
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 314,906,084,830
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 168,885,386,811
I. Nợ ngắn hạn 135,434,273,106
1. Phải trả người bán ngắn hạn 39,210,856,551
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 274,948,100
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,538,004,240
4. Phải trả người lao động 12,987,086,772
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 65,047,288,240
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2,509,775,487
9. Phải trả ngắn hạn khác 4,266,910,606
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4,836,077,163
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,763,325,947
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 33,451,113,705
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 51,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 33,400,113,705
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 146,020,698,019
I. Vốn chủ sở hữu 146,020,698,019
1. Vốn góp của chủ sở hữu 70,629,790,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 47,667,622,451
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 27,723,285,568
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 21,607,033,343
- LNST chưa phân phối kỳ này 6,116,252,225
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 314,906,084,830
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.