MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2016 Quý 1-2017 Quý 2- 2017 Quý 3- 2017 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 109,594,624,638 131,590,619,771
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 109,594,624,638 131,590,619,771
4. Giá vốn hàng bán 107,315,257,929 128,919,256,212
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,279,366,709 2,671,363,559
6. Doanh thu hoạt động tài chính 41,408,476 21,000,546
7. Chi phí tài chính 9,552,104,002
- Trong đó: Chi phí lãi vay 9,552,104,002
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,373,743,330 1,227,681,003
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -8,605,072,147 1,464,683,102
12. Thu nhập khác 10,676,156,750 427,114,815
13. Chi phí khác 335,581,122 190,472,789
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 10,340,575,628 236,642,026
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 1,735,503,481 1,701,325,128
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 347,100,696 340,265,026
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 1,388,402,785 1,361,060,102
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,388,402,785 1,361,060,102
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 555 544
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.