MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 5 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 256,228,728,868 253,317,154,871 258,842,729,258 248,329,910,438
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 724,466,923 889,849,134 474,712,661 630,239,578
1. Tiền 724,466,923 889,849,134 474,712,661 630,239,578
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 84,503,447,896 85,311,371,927 94,435,609,658 81,374,818,543
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 79,357,956,965 79,846,108,688 90,252,144,128 76,490,759,689
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,237,741,234 2,187,741,234 1,237,741,234 1,942,274,435
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 11,423,343,960 10,793,116,268 10,461,318,559 10,457,378,682
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11,763,747,755 -11,763,747,755 -11,763,747,755 -11,763,747,755
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 4,248,153,492 4,248,153,492 4,248,153,492 4,248,153,492
IV. Hàng tồn kho 171,000,814,049 167,115,933,810 163,932,406,939 166,247,767,938
1. Hàng tồn kho 171,000,814,049 167,115,933,810 163,932,406,939 166,247,767,938
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 77,084,379
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 77,084,379
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 50,759,079,920 49,491,350,320 48,131,708,212 46,852,868,312
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 49,259,988,875 47,992,259,275 46,762,617,167 45,533,777,267
1. Tài sản cố định hữu hình 49,259,988,875 47,992,259,275 46,762,617,167 45,533,777,267
- Nguyên giá 158,572,406,022 158,572,406,022 158,572,406,022 158,374,415,607
- Giá trị hao mòn lũy kế -109,312,417,147 -110,580,146,747 -111,809,788,855 -112,840,638,340
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,179,091,045 1,179,091,045 1,179,091,045 1,179,091,045
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,179,091,045 1,179,091,045 1,179,091,045 1,179,091,045
V. Đầu tư tài chính dài hạn 320,000,000 320,000,000 190,000,000 140,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 320,000,000 320,000,000 190,000,000 140,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 306,987,808,788 302,808,505,191 306,974,437,470 295,182,778,750
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 413,783,865,864 411,907,191,788 418,122,073,622 407,752,187,534
I. Nợ ngắn hạn 413,783,865,864 411,907,191,788 418,122,073,622 407,752,187,534
1. Phải trả người bán ngắn hạn 68,080,361,484 67,134,727,222 69,972,714,915 66,890,810,694
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 665,874,837 665,874,837 665,874,837 665,874,837
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước -501,639,799 140,809,875 646,659,712 94,495,929
4. Phải trả người lao động 1,734,448,001 1,919,424,699 1,820,204,745 1,439,429,821
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 74,803,842,286 74,803,842,286 74,803,842,286 74,803,842,286
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 46,455,101,940 44,696,635,754 47,823,785,012 41,518,741,852
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 222,397,065,243 222,397,065,243 222,240,180,243 222,190,180,243
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 148,811,872 148,811,872 148,811,872 148,811,872
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU -106,796,057,076 -109,098,686,597 -111,147,636,152 -112,569,408,784
I. Vốn chủ sở hữu -106,796,057,076 -109,098,686,597 -111,147,636,152 -112,569,408,784
1. Vốn góp của chủ sở hữu 51,497,910,000 51,497,910,000 51,497,910,000 51,497,910,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 51,497,910,000 51,497,910,000 51,497,910,000 51,497,910,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 15,031,500,000 15,031,500,000 15,031,500,000 15,031,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 442,200,890 442,200,890 442,200,890 442,200,890
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 7,902,718,440 7,902,718,440 7,902,718,440 7,902,718,440
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 35,862,959 35,862,959 35,862,959 35,862,959
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -181,706,249,365 -184,008,878,886 -186,057,828,441 -187,479,601,073
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -167,608,191,563 -167,608,191,563 -167,608,191,563 -186,178,478,672
- LNST chưa phân phối kỳ này -14,098,057,802 -16,400,687,323 -18,449,636,878 -1,301,122,401
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 306,987,808,788 302,808,505,191 306,974,437,470 295,182,778,750
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.