MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,905,471,193 6,922,737,901 4,520,899,950 12,188,421,109
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 11,905,471,193 6,922,737,901 4,520,899,950 12,188,421,109
4. Giá vốn hàng bán 8,979,634,361 4,278,067,205 2,566,057,690 7,750,202,785
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,925,836,832 2,644,670,696 1,954,842,260 4,438,218,324
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,900,251 790,064 6,524,915 44,349,062
7. Chi phí tài chính 1,142,532,204 1,460,469,165 1,344,699,214 1,345,465,375
- Trong đó: Chi phí lãi vay 1,142,532,204 1,460,467,834 1,344,699,214 1,345,459,430
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,564,814,210
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,667,774,631 1,736,228,943 1,520,786,988
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 117,430,248 -551,237,348 -904,119,027 1,572,287,801
12. Thu nhập khác 217,231,590 10,000,000
13. Chi phí khác 91,569,016 52,587,313 44,050,204 43,656,429
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -91,569,016 -52,587,313 173,181,386 -33,656,429
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 25,861,232 -603,824,661 -730,937,641 1,538,631,372
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 23,486,050 68,832,603
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,375,182 -603,824,661 -730,937,641 1,469,798,769
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,375,182 -603,824,661 -730,937,641 1,469,798,769
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 01 882
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 01 882
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.