MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 112,472,851,868 108,495,247,415 111,211,896,722 101,937,054,971
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,206,091,252 4,144,228,203 1,861,458,365 1,237,421,159
1. Tiền 1,206,091,252 4,144,228,203 1,861,458,365 1,237,421,159
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 91,036,294,249 81,015,191,799 80,900,661,696 70,561,798,079
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 78,710,823,406 63,934,373,039 66,857,894,233 68,326,579,654
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 11,943,160,169 11,891,757,387 11,995,017,387 409,398,651
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,842,352,157 8,649,102,856 5,507,791,559 5,285,861,257
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,460,041,483 -3,460,041,483 -3,460,041,483 -3,460,041,483
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 20,230,466,367 23,191,637,070 28,354,276,246 30,011,167,921
1. Hàng tồn kho 20,233,982,367 23,195,153,070 28,357,792,246 30,014,683,921
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3,516,000 -3,516,000 -3,516,000 -3,516,000
V.Tài sản ngắn hạn khác 144,190,343 95,500,415 126,667,812
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ 144,190,343
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 95,500,415 126,667,812
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 20,845,718,756 20,382,551,055 20,545,356,964 20,445,650,569
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 20,206,933,723 19,758,687,886 19,959,143,155 19,815,676,421
1. Tài sản cố định hữu hình 3,939,307,346 3,491,061,509 3,691,516,778 3,548,050,044
- Nguyên giá 44,718,123,040 44,718,123,040 45,335,523,040 45,606,186,469
- Giá trị hao mòn lũy kế -40,778,815,694 -41,227,061,531 -41,644,006,262 -42,058,136,425
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 16,267,626,377 16,267,626,377 16,267,626,377 16,267,626,377
- Nguyên giá 16,267,626,377 16,267,626,377 16,267,626,377 16,267,626,377
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 500,000,000 500,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác 138,785,033 123,863,169 86,213,809 129,974,148
1. Chi phí trả trước dài hạn 138,785,033 123,863,169 86,213,809 129,974,148
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 133,318,570,624 128,877,798,470 131,757,253,686 122,382,705,540
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 102,320,929,406 98,483,981,913 102,123,040,347 91,254,093,431
I. Nợ ngắn hạn 102,025,919,406 98,188,971,913 102,123,040,347 91,254,093,431
1. Phải trả người bán ngắn hạn 3,971,663,128 3,907,950,163 4,009,704,454 3,856,818,345
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 2,430,245 2,430,245 304,819,445 547,392,220
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,434,808,052 744,768,614 209,396,638 469,237,198
4. Phải trả người lao động 1,679,569,882 1,929,157,571 1,752,057,232 1,825,315,404
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 8,326,486,802 8,038,746,061 7,982,143,130 8,249,555,130
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 270,000,000 810,000,000 540,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác 30,621,883,324 30,285,673,429 32,441,679,811 20,838,411,498
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 55,719,077,973 53,280,245,830 54,613,239,637 54,927,363,636
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 295,010,000 295,010,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 295,010,000 295,010,000
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 30,997,641,218 30,393,816,557 29,634,213,339 31,128,612,109
I. Vốn chủ sở hữu 30,997,641,218 30,393,816,557 29,634,213,339 31,128,612,109
1. Vốn góp của chủ sở hữu 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 15,000,000,000 15,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 740,110,441 740,110,441 740,110,441 740,110,441
5. Cổ phiếu quỹ -544,500 -544,500 -544,500 -544,500
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 9,179,654,679 9,179,654,679 9,211,343,620 9,211,343,620
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6,078,420,598 5,474,595,937 4,683,303,778 6,177,702,548
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 6,076,045,416 6,076,045,416 4,110,820,400 4,135,420,400
- LNST chưa phân phối kỳ này 2,375,182 -601,449,479 572,483,378 2,042,282,148
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 133,318,570,624 128,877,798,470 131,757,253,686 122,382,705,540
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.