MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Labeco (HNX)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 39,137,012,429 41,276,199,267 5,847,209,975 15,993,577,528
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 96,859,646 48,699,594 73,097,106 17,527,480
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 39,040,152,783 41,227,499,673 5,774,112,869 15,976,050,048
4. Giá vốn hàng bán 35,901,397,374 36,381,910,496 4,410,543,757 15,789,562,692
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 3,138,755,409 4,845,589,177 1,363,569,112 186,487,356
6. Doanh thu hoạt động tài chính 340,167,079 6,647,236 738,902,662 126,671
7. Chi phí tài chính 77,323,357 15,914,115 26,332,535 406,010,655
- Trong đó: Chi phí lãi vay 148,667,613
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,913,152,126 2,664,346,851 1,191,428,966 210,492,873
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 720,393,221 1,089,358,950 566,870,421 219,728,131
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 768,053,784 1,082,616,497 317,839,852 -649,617,632
12. Thu nhập khác 41,494 340,442 2,709,658 1,005,872,538
13. Chi phí khác 7,522,175 156,437 1,655,476 1,010,681,696
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -7,480,681 184,005 1,054,182 -4,809,158
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 760,573,103 1,082,800,502 318,894,034 -654,426,790
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 166,693,409 222,470,100 70,882,802
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 593,879,694 860,330,402 248,011,232 -654,426,790
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 593,879,694 860,330,402 248,011,232 -654,426,790
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 297 430 124 -327
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 297 430 124 -327
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.