MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2022 Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 37,781,094,660 13,729,433,040 31,655,866,768 6,590,376,955
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 37,781,094,660 13,729,433,040 31,655,866,768 6,590,376,955
4. Giá vốn hàng bán 34,570,210,440 12,631,078,396 29,277,693,203 5,853,289,908
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 3,210,884,220 1,098,354,644 2,378,173,565 737,087,047
6. Doanh thu hoạt động tài chính 37,276,827 8,309,182 723,351 3,187,765
7. Chi phí tài chính 3,231,079,028 2,942,162,999 2,829,143,579 417,888,689
- Trong đó: Chi phí lãi vay 3,231,079,028 2,942,162,999 2,829,143,579 417,888,689
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 2,465,330,613 1,501,250,665
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,612,069,653 1,384,682,686
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -2,448,248,594 -3,336,749,838 -2,062,316,316 -1,062,296,563
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác 430,819,007
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -430,819,007
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -2,448,248,594 -3,336,749,838 -2,493,135,323 -1,062,296,563
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 731,943,727 103,006,285
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -3,180,192,321 -3,336,749,838 -2,596,141,608 -1,062,296,563
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -3,180,192,321 -3,336,749,838 -2,596,141,608 -1,062,296,563
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) -974 -1,022 -795 -325
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) -974 -1,022 -795 -325
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.