MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Lilama 10 (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 205,566,050,723 269,345,708,349 252,152,590,073 380,153,966,209
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 205,566,050,723 269,345,708,349 252,152,590,073 380,153,966,209
4. Giá vốn hàng bán 195,586,381,436 259,841,379,429 241,034,641,478 368,757,430,730
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 9,979,669,287 9,504,328,920 11,117,948,595 11,396,535,479
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,313,013,247 2,963,131,657 245,672,864 1,641,451,770
7. Chi phí tài chính 2,973,283,240 2,285,139,113 2,639,075,789 1,780,683,942
- Trong đó: Chi phí lãi vay 2,060,106,591 2,285,139,113 2,639,075,789 1,713,599,592
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,957,443,626 5,106,619,476 4,354,077,637 4,999,556,635
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 3,361,955,668 5,075,701,988 4,370,468,033 6,257,746,672
12. Thu nhập khác 443,637,392 89,011,082 427,727,246 975,833,637
13. Chi phí khác 1,760 11 198,593 17,688,117
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 443,635,632 89,011,071 427,528,653 958,145,520
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 3,805,591,300 5,164,713,059 4,797,996,686 7,215,892,192
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 762,932,660 637,296,076 961,414,621 1,286,926,433
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 3,042,658,640 4,527,416,983 3,836,582,065 5,928,965,759
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 3,042,658,640 4,527,416,983 3,836,582,065 5,928,965,759
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 311 462 392 606
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.