MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Damac GLS (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 525,825,811,385 525,792,737,847 525,759,973,586 525,715,718,654
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,022,816 179,301,200 135,895,121 91,640,189
1. Tiền 14,022,816 179,301,200 135,895,121 91,640,189
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 525,694,154,514 525,494,154,514 525,504,654,514 525,504,654,514
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 58,532,578,125 58,532,578,125 58,532,578,125 58,532,578,125
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 27,073,449,000 27,073,449,000 27,083,949,000 27,083,949,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 539,829,881,294 539,629,881,294 539,629,881,294 539,629,881,294
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -99,741,753,905 -99,741,753,905 -99,741,753,905 -99,741,753,905
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 117,634,055 119,282,133 119,423,951 119,423,951
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ 117,634,055 119,282,133 119,423,951 119,423,951
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 207,775 116,108 24,441
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 207,775 116,108 24,441
1. Chi phí trả trước dài hạn 207,775 116,108 24,441
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 525,826,019,160 525,792,853,955 525,759,998,027 525,715,718,654
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 16,671,339,702 16,700,147,222 16,688,927,663 16,694,707,663
I. Nợ ngắn hạn 16,671,339,702 16,700,147,222 16,688,927,663 16,694,707,663
1. Phải trả người bán ngắn hạn 15,256,925,000 15,275,027,150 15,276,587,150 15,276,587,150
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,374,865,350 1,374,865,350 1,374,865,350 1,374,865,350
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
4. Phải trả người lao động 11,565,000 11,565,000 16,345,000 11,565,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 15,984,352 26,689,722 9,130,163 19,690,163
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 509,154,679,458 509,092,706,733 509,071,070,364 509,021,010,991
I. Vốn chủ sở hữu 509,154,679,458 509,092,706,733 509,071,070,364 509,021,010,991
1. Vốn góp của chủ sở hữu 575,096,750,000 575,096,750,000 575,096,750,000 575,096,750,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 575,096,750,000 575,096,750,000 575,096,750,000 575,096,750,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -80,941,470,545 -81,004,038,412 -81,025,679,636 -81,075,739,009
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -80,890,088,274 -80,942,065,687 -81,004,043,267 -81,025,679,636
- LNST chưa phân phối kỳ này -51,382,271 -61,972,725 -21,636,369 -50,059,373
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 14,999,400,003 14,999,995,145 15,000,000,000 15,000,000,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 525,826,019,160 525,792,853,955 525,759,998,027 525,715,718,654
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.