MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Cấp nước Khánh Hòa (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 81,339,107,858 98,998,816,029 105,314,484,244 100,331,998,697
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 454,545 9,930,726 7,323,090
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 81,338,653,313 98,988,885,303 105,307,161,154 100,331,998,697
4. Giá vốn hàng bán 66,155,999,343 76,800,079,355 79,382,731,120 83,767,582,930
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 15,182,653,970 22,188,805,948 25,924,430,034 16,564,415,767
6. Doanh thu hoạt động tài chính 598,838,550 482,567,665 2,084,304,622 2,216,455,452
7. Chi phí tài chính 1,249,252,370 1,218,589,771 584,157,738 369,683,694
- Trong đó: Chi phí lãi vay 1,249,252,370 1,218,589,771 584,157,738 369,683,694
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,008,140,169 2,165,262,815 2,121,826,471 7,190,219,181
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 12,374,099,981 19,137,521,027 25,152,750,447 11,070,968,344
12. Thu nhập khác 1,587,516,995 1,086,767,221 1,629,514,876 1,051,007,482
13. Chi phí khác 942,717,530 1,084,239,631 1,193,875,717 1,059,266,147
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 644,799,465 2,527,590 435,639,159 -8,258,665
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 13,018,899,446 19,140,048,617 25,588,389,606 11,062,709,679
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,334,170,870 2,002,592,657 2,728,459,496 1,291,003,654
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 11,684,728,576 17,137,455,960 22,859,930,110 9,771,706,025
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 11,684,728,576 17,137,455,960 22,859,930,110
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.