MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2020 Quý 4- 2020 Quý 1- 2021 Quý 2- 2021 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 24,928,451,870 28,475,193,206 33,094,819,838 31,882,212,458
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 116,834,405
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 24,928,451,870 28,358,358,801 33,094,819,838 31,882,212,458
4. Giá vốn hàng bán 22,187,648,126 24,915,423,304 30,562,561,255 27,740,322,556
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,740,803,744 3,442,935,497 2,532,258,583 4,141,889,902
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,115,597,261 107,673,785 1,250,850,898 90,903,146
7. Chi phí tài chính 31,241,352 333,216,698 160,041,668 166,684,470
- Trong đó: Chi phí lãi vay 31,241,352 333,216,698 160,041,668 166,684,470
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 51,601,465 25,048,824 52,859,418 45,190,001
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,281,070,690 2,244,740,160 2,087,557,497 2,730,132,250
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 1,492,487,498 947,603,600 1,482,650,898 1,290,786,327
12. Thu nhập khác 65,456,102 70,709,961 115,748,622
13. Chi phí khác 337,179 385,794
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 65,118,923 70,324,167 115,748,622
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 1,557,606,421 1,017,927,767 1,482,650,898 1,406,534,949
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 311,588,720 -112,694,319 296,530,180 348,647,990
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 1,246,017,701 1,130,622,086 1,186,120,718 1,057,886,959
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,246,017,701 1,130,622,086 1,186,120,718 1,057,886,959
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 76 69 72 64
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.