MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 228,824,846,740 278,942,505,763 281,905,105,936
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 228,824,846,740 278,942,505,763 281,905,105,936
4. Giá vốn hàng bán 201,210,900,853 240,193,515,057 245,681,593,514
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 27,613,945,887 38,748,990,706 36,223,512,422
6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,772,518,807 3,367,202,032 2,778,753,425
7. Chi phí tài chính 464,111,483 817,447,113 497,786,154
- Trong đó: Chi phí lãi vay 464,110,843 817,453,669 497,786,154
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 644,090,514 633,732,378 684,969,469
9. Chi phí bán hàng 9,838,742,696 11,669,229,635 11,317,955,053
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,955,797,451 12,568,792,767 12,295,562,534
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 10,771,903,578 17,694,455,601 15,575,931,575
12. Thu nhập khác 7,487,362 392,592,947 -306,041,877
13. Chi phí khác 522,962,458 -423,190,236
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 7,487,362 -130,369,511 117,148,359
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 10,779,390,940 17,564,086,090 15,693,079,934
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,149,831,673 3,182,829,999 2,440,784,847
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -81,271,588 302,423,762 171,103,624
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 8,710,830,855 14,078,832,329 13,081,191,463
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 8,710,830,855 14,078,832,329 13,081,191,463
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 378 612 568
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.