MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 101,822,544,964 103,303,795,266 97,637,266,728 116,675,724,880
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 101,822,544,964 103,303,795,266 97,637,266,728 116,675,724,880
4. Giá vốn hàng bán 89,232,903,183 88,559,113,480 85,193,699,500 97,276,383,252
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 12,589,641,781 14,744,681,786 12,443,567,228 19,399,341,628
6. Doanh thu hoạt động tài chính 126,695,795 18,990,781 1,129,648,428 2,015,265,448
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 4,421,980,712 2,379,518,516 2,101,965,802 5,625,743,392
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,361,488,620 8,466,810,573 5,626,301,655 9,049,003,174
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 2,932,868,244 3,917,343,478 5,844,948,199 6,739,860,510
12. Thu nhập khác 18,181,818
13. Chi phí khác 1,885,663 550,583 438,894
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 16,296,155 -550,583 -438,894
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 2,949,164,399 3,916,792,895 5,844,509,305 6,739,860,510
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 616,665,999 810,191,698 1,195,734,979 1,374,805,221
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,332,498,400 3,106,601,197 4,648,774,326 5,365,055,289
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,332,498,400 3,106,601,197 4,648,774,326
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.