MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / HSBC Việt Nam (OTC)
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
-3 -2 -1 0 Tăng trưởng
Thu nhập lãi ròng
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự
Lãi/lỗ ròng từ hoạt động dịch vụ
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
Chi phí hoạt động dịch vụ
Lãi/lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
Lãi thuần từ hoạt động khác
Thu nhập hoạt động khác
Chi phí hoạt động khác
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần
Tổng thu nhập kinh doanh
Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh
Chi phí hoạt động
Chi phí nhân viên
Chi phí khấu hao
Chi phí hoạt động khác
Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng
Chi phí dự phòng
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
Dự phòng chung cho các khoản cam kết và nợ tiềm tàng
Dự phòng giảm giá chứng khoán
Thu hồi nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng
Tổng lợi nhuận kế toán
Thu nhập từ các khoản nợ khó đòi
Lợi nhuận được hưởng từ các công ty liên kết và liên doanh
Tổng lợi nhuận trước thuế
Chi phí thuế TNDN
Chi phí thuế hoãn lại
Lợi nhuận sau thuế
Lợi ích của cổ đông thiểu số
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.