MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 106,851,602,325 121,682,752,452 69,850,167,041 38,055,545,485
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3,661,603,999 37,943,347,001 5,923,439,072 24,664,839,814
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 103,189,998,326 83,739,405,451 63,926,727,969 13,390,705,671
4. Giá vốn hàng bán 84,519,480,344 74,771,494,920 50,370,597,758 9,240,636,883
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 18,670,517,982 8,967,910,531 13,556,130,211 4,150,068,788
6. Doanh thu hoạt động tài chính 578,969,649 1,094,863,490 781,497,360 701,536,591
7. Chi phí tài chính 504,960,397 1,875,429,968 1,937,328,581 154,676,625
- Trong đó: Chi phí lãi vay 429,323,752 1,824,375,536 1,885,959,051 88,060,960
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 672,084,327 786,061,688 691,651,689 704,829,290
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,265,624,099 6,906,669,909 6,849,746,426 4,608,618,053
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 8,806,818,808 494,612,456 4,858,900,875 -616,518,589
12. Thu nhập khác 2,374,908,124 3,364,877,673 2,510,186,223 3,436,247,012
13. Chi phí khác 9,744,078,347 2,321,952,911 5,427,866,287 105,341,314
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -7,369,170,223 1,042,924,762 -2,917,680,064 3,330,905,698
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 1,437,648,585 1,537,537,218 1,941,220,811 2,714,387,109
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 193,392,095 336,060,199 357,215,801 542,877,422
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 1,244,256,490 1,201,477,019 1,584,005,010 2,171,509,687
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,244,256,490 1,201,477,019 1,584,005,010 2,171,509,687
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.