MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Bao bì PP (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2012 Quý 4- 2012 Quý 1- 2013 Quý 2- 2013 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,902,755,963 65,817,159,014 60,731,709,288 72,286,565,010
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,962,669,357 1,588,386,600
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 59,940,086,606 64,228,772,414 60,731,709,288 72,286,565,010
4. Giá vốn hàng bán 53,234,127,589 56,505,340,079 54,974,779,035 63,517,416,384
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 6,705,959,017 7,723,432,335 5,756,930,253 8,769,148,626
6. Doanh thu hoạt động tài chính 203,747,312 539,663,157 247,389,674 160,737,217
7. Chi phí tài chính 266,010,630 288,200,468 111,952,026 150,678,020
- Trong đó: Chi phí lãi vay 266,010,630 288,200,468 111,952,026 150,678,020
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,030,062,602 1,224,068,742 1,248,426,312 1,500,815,332
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,685,101,571 2,358,883,785 1,577,148,463 2,031,470,935
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 3,906,735,111 4,376,606,108 3,050,211,749 5,110,208,033
12. Thu nhập khác 204,545,455 718,213,536 559,090,909 53,827,200
13. Chi phí khác 183,375 10,000,000 7,000,000 14,071,716
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 204,362,080 708,213,536 552,090,909 39,755,484
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 4,111,097,191 5,084,819,644 3,602,302,658 5,149,963,517
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 864,713,559 341,498,568 554,760,130 1,172,394,569
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 12,589,288
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 3,246,383,632 4,743,321,076 3,047,542,528 3,964,979,660
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 3,090,418,061 4,582,079,440 2,931,698,863 3,825,729,317
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 845 1,253 802
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.