MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2016 Quý 3-2016 Quý 4-2016 Quý 1- 2017 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 61,807,365,705 28,538,364,492
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 61,807,365,705 28,538,364,492
4. Giá vốn hàng bán 49,901,932,460 23,229,082,783
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 11,905,433,245 5,309,281,709
6. Doanh thu hoạt động tài chính 145,335,465 97,576,747
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,865,094,870
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,199,025,929
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 7,851,742,781 3,541,763,586
12. Thu nhập khác 7,011,943 12,078,850
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 7,011,943 12,078,850
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 7,858,754,724 3,553,842,436
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,265,750,943 557,768,487
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,530,000,000
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 5,063,003,781 2,996,073,949
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 5,063,003,781 2,996,073,949
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 533
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.