MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,460,257,635 1,466,559,723 1,653,044,897 1,628,034,085
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 1,460,257,635 1,466,559,723 1,653,044,897 1,628,034,085
4. Giá vốn hàng bán 396,910,476 396,910,476 619,204,168 964,270,394
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,063,347,159 1,069,649,247 1,033,840,729 663,763,691
6. Doanh thu hoạt động tài chính 286,530 194,061 459,171 690,035
7. Chi phí tài chính 2,644,312,210 2,674,023,583 2,703,734,957 2,703,734,957
- Trong đó: Chi phí lãi vay 2,644,312,210 2,674,023,583 2,703,734,957 2,703,734,957
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,569,033,091 12,688,028,670 13,227,356,260 12,731,203,913
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -14,149,711,612 -14,292,208,945 -14,896,791,317 -14,770,485,144
12. Thu nhập khác 45
13. Chi phí khác 7,050,525 5,642,711 171,725,446 3,553,892
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -7,050,525 -5,642,711 -171,725,446 -3,553,847
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -14,156,762,137 -14,297,851,656 -15,068,516,763 -14,774,038,991
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -14,156,762,137 -14,297,851,656 -15,068,516,763 -14,774,038,991
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -14,086,562,528 -14,236,702,110 -15,009,790,915 -14,634,436,033
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -70,199,609 -61,149,546 -58,725,848 -139,602,958
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.