MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 478,816,283,226 554,264,185,247 527,396,760,237 572,165,284,234
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,933,625,767 86,176,836,367 6,463,482,252 16,678,085,176
1. Tiền 1,011,554,234 83,454,764,834 6,403,482,252 16,678,085,176
2. Các khoản tương đương tiền 3,922,071,533 2,722,071,533 60,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 469,490,263,941 463,679,460,208 510,129,179,123 546,264,989,384
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 69,929,605,190 62,572,309,072 132,188,752,553 202,221,317,094
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 255,554,753,632 236,027,859,674 226,668,558,869 140,221,817,894
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 144,342,289,009 165,415,675,352 151,608,251,591 204,158,238,286
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -336,383,890 -336,383,890 -336,383,890 -336,383,890
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 3,281,126,679 3,786,341,379 9,140,683,611 8,887,330,892
1. Hàng tồn kho 3,281,126,679 3,786,341,379 9,140,683,611 8,887,330,892
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 1,111,266,839 621,547,293 1,663,415,251 334,878,782
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 793,293,162 263,804,773 562,188,121 326,727,855
2. Thuế GTGT được khấu trừ 1,174,182 77,892,669 1,101,227,130 7,313,510
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 837,417
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 316,799,495 279,849,851
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,084,311,260,557 1,020,362,997,438 1,111,755,035,098 1,086,118,483,195
I. Các khoản phải thu dài hạn 55,126,041,505 55,126,041,505 40,367,401,000 40,367,401,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 55,126,041,505 55,126,041,505 40,367,401,000 40,367,401,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 775,609,935,882 763,689,731,116 864,039,779,475 850,983,265,943
1. Tài sản cố định hữu hình 775,609,935,882 763,689,731,116 864,039,779,475 850,983,265,943
- Nguyên giá 936,946,327,753 936,946,327,753 1,080,395,966,824 1,080,475,966,824
- Giá trị hao mòn lũy kế -161,336,391,871 -173,256,596,637 -216,356,187,349 -229,492,700,881
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 64,555,522,134 65,910,905,408 80,693,647,003 71,124,854,804
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 64,555,522,134 65,910,905,408 80,693,647,003 71,124,854,804
V. Đầu tư tài chính dài hạn 182,167,528,665 129,533,414,168 105,001,501,000 105,404,498,548
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 172,967,528,665 117,183,414,168 51,800,770,000 66,203,767,548
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 9,200,000,000 12,350,000,000 53,200,731,000 39,200,731,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 6,852,232,371 6,102,905,241 21,652,706,620 18,238,462,900
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,684,480,278 4,946,845,852 5,074,503,144 4,300,620,437
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 1,167,752,093 1,156,059,389 1,144,366,684 1,132,673,979
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại 15,433,836,792 12,805,168,484
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,563,127,543,783 1,574,627,182,685 1,639,151,795,335 1,658,283,767,429
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 631,605,248,219 640,365,714,282 697,171,903,204 715,692,918,095
I. Nợ ngắn hạn 154,610,646,197 184,343,571,322 160,206,787,975 194,766,774,010
1. Phải trả người bán ngắn hạn 22,341,358,758 19,851,701,142 16,448,860,450 18,182,919,022
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 2,003,743,594 2,128,164,774 4,959,330,343 2,526,883,798
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,372,865,635 4,751,338,844 5,504,855,287 12,131,479,984
4. Phải trả người lao động 5,156,739,282 6,044,725,530 1,948,349,946 2,376,547,118
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 8,244,793,852 13,470,308,796 10,218,128,809 14,028,347,006
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 3,961,310,248 3,788,730,456 3,277,651,313 3,129,005,470
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 109,448,373,347 134,227,140,299 117,768,150,346 140,310,130,131
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 81,461,481 81,461,481 81,461,481 2,081,461,481
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 476,994,602,022 456,022,142,960 536,965,115,229 520,926,144,085
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 63,538,965,182 78,038,965,182
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 476,994,602,022 453,841,712,187 470,535,538,422 438,847,770,346
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2,180,430,773 2,890,611,625 4,039,408,557
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 931,522,295,564 934,261,468,403 941,979,892,131 942,590,849,334
I. Vốn chủ sở hữu 931,522,295,564 934,261,468,403 941,979,892,131 942,590,849,334
1. Vốn góp của chủ sở hữu 767,650,320,000 767,650,320,000 767,650,320,000 767,650,320,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 767,650,320,000 767,650,320,000 767,650,320,000 767,650,320,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 536,587,297 536,587,297 536,587,297 536,587,297
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -58,859,397 -58,859,397 -59,259,397 -58,859,397
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,040,795,104 2,040,795,104 2,040,795,104 2,040,795,104
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8,141,009,433 13,955,621,177 17,436,700,941 36,265,686,352
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 19,868,192,357 19,868,192,357 29,317,414,001 17,868,192,357
- LNST chưa phân phối kỳ này -11,727,182,924 -5,912,571,180 -11,880,713,060 18,397,493,995
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 153,212,443,127 150,137,004,222 154,374,748,186 136,156,319,978
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,563,127,543,783 1,574,627,182,685 1,639,151,795,335 1,658,283,767,429
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.