MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3-2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,854,213,845 14,314,236,973 10,377,865,918
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 11,854,213,845 14,314,236,973 10,377,865,918
4. Giá vốn hàng bán 9,093,068,484 10,189,657,502 6,266,663,339
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,761,145,361 4,124,579,471 4,111,202,579
6. Doanh thu hoạt động tài chính 86,051,965 909,896,686 631,865,589
7. Chi phí tài chính -1,447,339,624 -1,082,820,927 2,851,347,159
- Trong đó: Chi phí lãi vay 609,416,506 604,746,772 515,566,959
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 256,671,521 277,944,810 207,473,060
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,132,785,914 3,422,007,771 3,209,646,687
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 905,079,515 2,417,344,503 -1,525,398,738
12. Thu nhập khác 2,580,000 2,257,818 46,023,637
13. Chi phí khác 68,596
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 2,511,404 2,257,818 46,023,637
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 907,590,919 2,419,602,321 -1,479,375,101
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 907,590,919 2,419,602,321 -1,479,375,101
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 907,590,919 2,419,602,321 -1,479,375,101
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 45 121 -74
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.