MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 14,454,415,101 16,729,603,311 13,317,999,985 13,001,957,638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 30,433,410 170,969,364 111,474,748 560,860,833
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 14,423,981,691 16,558,633,947 13,206,525,237 12,441,096,805
4. Giá vốn hàng bán 12,824,611,533 15,524,209,964 13,088,202,294 12,894,884,822
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,599,370,158 1,034,423,983 118,322,943 -453,788,017
6. Doanh thu hoạt động tài chính 154,551,453 216,735,940 263,743,721 275,918,644
7. Chi phí tài chính 8,493,150
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 378,223,196 465,194,315 308,293,414 435,510,460
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,279,081,824 633,414,661 654,985,482 788,262,134
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 96,616,591 152,550,947 -581,212,232 -1,410,135,117
12. Thu nhập khác 3,043,327 11,780,621 1,923,400
13. Chi phí khác 3,472,829 17,626,050 18,739 300,651
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -429,502 -5,845,429 -18,739 1,622,749
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 96,187,089 146,705,518 -581,230,971 -1,408,512,368
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 24,918,296 35,660,240 -60,276,220
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 71,268,793 111,045,278 -520,954,751 -1,408,512,368
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 71,268,793 111,045,278 -520,954,751 -1,408,512,368
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 35 55
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.