MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 109,919,117,824 87,358,356,543 87,731,190,807 89,083,388,562
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28,735,099,138 14,960,213,694 6,724,767,196 9,815,632,063
1. Tiền 8,735,099,138 14,960,213,694 2,724,767,196 9,815,632,063
2. Các khoản tương đương tiền 20,000,000,000 4,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 61,645,745,353 46,276,956,582 51,511,038,479 38,244,335,682
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 61,631,321,702 46,215,559,218 51,491,762,742 38,210,080,121
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 10,000,000 10,000,000 13,811,500 23,531,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,423,651 51,397,364 5,464,237 10,724,061
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 19,493,217,364 25,560,162,231 29,129,523,354 40,798,075,464
1. Hàng tồn kho 19,493,217,364 25,560,162,231 29,129,523,354 40,798,075,464
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 45,055,969 561,024,036 365,861,778 225,345,353
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 45,055,969 561,024,036 365,861,778 225,345,353
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 155,809,552,434 148,668,237,483 142,648,560,296 135,163,223,577
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 140,097,844,832 133,534,494,392 127,011,904,517 120,570,836,045
1. Tài sản cố định hữu hình 140,097,844,832 133,534,494,392 127,011,904,517 120,570,836,045
- Nguyên giá 455,621,314,625 455,621,314,625 455,621,314,625 455,621,314,625
- Giá trị hao mòn lũy kế -315,523,469,793 -322,086,820,233 -328,609,410,108 -335,050,478,580
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 15,711,707,602 15,133,743,091 15,636,655,779 14,592,387,532
1. Chi phí trả trước dài hạn 15,711,707,602 15,133,743,091 15,636,655,779 14,592,387,532
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 265,728,670,258 236,026,594,026 230,379,751,103 224,246,612,139
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 93,305,539,526 68,970,038,688 71,557,592,015 64,687,734,237
I. Nợ ngắn hạn 93,305,539,526 68,970,038,688 71,557,592,015 64,687,734,237
1. Phải trả người bán ngắn hạn 45,985,521,601 58,738,223,522 34,086,146,190 33,408,560,568
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 43,448,283,753 8,837,272,460 31,486,534,308 22,573,520,169
4. Phải trả người lao động 3,305,048,092 662,197,079 2,244,637,743 2,797,040,753
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 412,334,575 6,794,520
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 125,179,638 137,597,107
9. Phải trả ngắn hạn khác 566,686,080 194,831,414 137,935,524 161,882,870
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3,602,338,250 3,602,338,250
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 172,423,130,732 167,056,555,338 158,822,159,088 159,558,877,902
I. Vốn chủ sở hữu 172,423,130,732 167,056,555,338 158,822,159,088 159,558,877,902
1. Vốn góp của chủ sở hữu 160,000,000,000 160,000,000,000 160,000,000,000 160,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 160,000,000,000 160,000,000,000 160,000,000,000 160,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 3,710,297,140 3,710,297,140
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12,423,130,732 7,056,555,338 -4,888,138,052 -4,151,419,238
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -3,146,206,576 12,367,657,132 5,058,001,742 5,058,001,742
- LNST chưa phân phối kỳ này 15,569,337,308 -5,311,101,794 -9,946,139,794 -9,209,420,980
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 265,728,670,258 236,026,594,026 230,379,751,103 224,246,612,139
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.