MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2021 Quý 2- 2021 Quý 3- 2021 Quý 4- 2021 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,038,419,484 15,823,544,522 14,037,091,304 16,294,216,244
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 11,186,000 471,228,360 15,160,800
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 15,038,419,484 15,812,358,522 13,565,862,944 16,279,055,444
4. Giá vốn hàng bán 12,982,818,376 12,159,722,643 13,571,387,891
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 15,038,419,484 2,829,540,146 1,406,140,301 2,707,667,553
6. Doanh thu hoạt động tài chính 250,486 184,081 255,765 444,320
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 872,306,537 378,953,358 978,477,667
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,114,295,972 1,404,623,412 1,472,412,139 1,386,382,001
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 924,373,998 552,794,278 -444,969,431 343,252,205
12. Thu nhập khác 1,046,686,085
13. Chi phí khác 10,817,913 1,676,125
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -10,817,913 1,045,009,960
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 924,373,998 552,794,278 -455,787,344 1,388,262,165
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 184,874,800
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 739,499,198 552,794,278 -455,787,344 1,388,262,165
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 739,499,198 552,794,278 -455,787,344 1,388,262,165
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.