MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần HACISCO (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,349,461,011 9,634,914,902 18,985,449,397 76,650,037,545
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10,349,461,011 9,634,914,902 18,985,449,397 76,650,037,545
4. Giá vốn hàng bán 8,907,682,946 8,906,433,847 18,145,201,875 72,232,535,857
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,441,778,065 728,481,055 840,247,522 4,417,501,688
6. Doanh thu hoạt động tài chính 143,675,089 3,760,444,144 3,684,380,384 477,569,735
7. Chi phí tài chính 201,226,352 233,640,507 777,619,505 481,884,004
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,761,213,176 3,535,328,765 2,393,587,800 2,813,547,825
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -376,986,374 719,955,927 1,353,420,601 1,599,639,594
12. Thu nhập khác 80,858,658 163,560 32,486,457 554,151,721
13. Chi phí khác 8,653,098 2,001 2,508 2,350,165
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 72,205,560 161,559 32,483,949 551,801,556
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -304,780,814 720,117,486 1,385,904,550 2,151,441,150
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 13,149,702 48,393,898 47,754,677 71,988,970
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -317,930,516 671,723,588 1,338,149,873 2,079,452,180
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -317,930,516 671,723,588 1,338,149,873 2,079,452,180
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) -41 86 172 267
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.