MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2019 Quý 3- 2019 Quý 4- 2019 Quý 1- 2020 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 32,360,741,314 15,188,211,792 42,793,045,495 12,446,950,821
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 32,360,741,314 15,188,211,792 42,793,045,495 12,446,950,821
4. Giá vốn hàng bán 22,887,067,328 19,888,763,458 31,654,917,967 7,163,057,826
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 9,473,673,986 -4,700,551,666 11,138,127,528 5,283,892,995
6. Doanh thu hoạt động tài chính 60,415,415 148,606,443 14,509,915,557 20,097,868
7. Chi phí tài chính 6,502,354,810 6,853,078,202 7,585,063,869 3,243,790,231
- Trong đó: Chi phí lãi vay 6,502,354,810 6,853,078,202 6,891,763,869 3,243,790,231
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,616,781,334 2,212,040,504 5,716,864,799 1,963,409,568
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 414,953,257 -13,617,063,929 12,346,114,417 96,791,064
12. Thu nhập khác 329,000,001 40,000
13. Chi phí khác 7,994,685
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 321,005,316 40,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 735,958,573 -13,617,063,929 12,346,154,417 96,791,064
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 88,379,726 47,244,345
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 647,578,847 -13,617,063,929 12,346,154,417 49,546,719
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 647,578,847 -13,617,063,929 12,346,154,417 49,546,719
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.