MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 61,449,269,415 44,161,008,395 43,157,888,203 25,154,926,071
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 19,792,500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 61,429,476,915 44,161,008,395 43,157,888,203 25,154,926,071
4. Giá vốn hàng bán 41,803,565,252 28,387,380,187 28,042,444,772 17,009,398,955
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 19,625,911,663 15,773,628,208 15,115,443,431 8,145,527,116
6. Doanh thu hoạt động tài chính 62,024,277 44,052,996 64,123,147 32,102,749
7. Chi phí tài chính 221,831,109 134,027,846 137,709,144 240,569,021
- Trong đó: Chi phí lãi vay 221,831,109 134,027,846 137,709,144 240,569,021
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 6,214,289,533 4,592,842,316 4,519,763,117 2,798,660,046
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,417,287,163 3,472,610,271 3,421,253,752 3,154,554,424
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 9,834,528,135 7,618,200,771 7,100,840,565 1,983,846,374
12. Thu nhập khác 980 3,762,000 792 3,762,000
13. Chi phí khác 54,561,287 203,093,000 34,397,400 58,796,000
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -54,560,307 -199,331,000 -34,396,608 -55,034,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 9,779,967,828 7,418,869,771 7,066,443,957 1,928,812,374
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,997,505,823 1,554,992,554 1,450,768,271 428,121,675
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 7,782,462,005 5,863,877,217 5,615,675,686 1,500,690,699
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 7,782,462,005 5,863,877,217 5,615,675,686 1,500,690,699
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 672 506 485 130
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.