MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2016 Quý 4-2016 Quý 1-2017 Quý 2- 2017 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 163,988,481,445
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 38,030,240
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 163,950,451,205
4. Giá vốn hàng bán 143,602,558,087
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20,347,893,118
6. Doanh thu hoạt động tài chính 128,218,921
7. Chi phí tài chính 901,673,030
- Trong đó: Chi phí lãi vay 799,446,156
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 2,553,871,519
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,999,194,635
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 4,021,372,855
12. Thu nhập khác 408,858,842
13. Chi phí khác 90,096,932
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 318,761,910
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 4,340,134,765
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 904,201,570
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 3,435,933,195
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 3,435,933,195
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.