MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,365,652,576 1,331,378,988 10,496,418,854 10,923,514,718
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 36,008,037 19,490,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 6,329,644,539 1,311,888,988 10,496,418,854 10,923,514,718
4. Giá vốn hàng bán 6,540,381,418 1,698,863,532 8,060,779,670 10,006,770,143
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) -210,736,879 -386,974,544 2,435,639,184 916,744,575
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,742,465,384 229,783 242,249 1,638,280
7. Chi phí tài chính 2,001,906,805
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 68,684,820 5,098,615 51,785,905 80,037,345
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,627,942,573 1,693,016,797 2,587,770,843 2,052,320,845
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -2,166,805,693 -2,084,860,173 -203,675,315 -1,213,975,335
12. Thu nhập khác 531,754,006
13. Chi phí khác 75,749,736 37,034,030 78,348,386 1,176,614
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 456,004,270 -37,034,030 -78,348,386 -1,176,614
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -1,710,801,423 -2,121,894,203 -282,023,701 -1,215,151,949
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 288,432,439
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -1,710,801,423 -2,121,894,203 -282,023,701 -1,503,584,388
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -1,710,801,423 -2,121,894,203 -282,023,701 -1,503,584,388
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.