MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 114,382,784,972 109,675,534,138 118,753,256,092 103,529,269,560
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,375,671,846 8,654,752,508 9,698,761,170 14,965,982,448
1. Tiền 6,375,671,846 6,654,752,508 5,698,761,170 11,465,982,448
2. Các khoản tương đương tiền 2,000,000,000 2,000,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,318,129,715 166,413,416 1,689,034,375 5,340,890,757
1. Chứng khoán kinh doanh 1,669,300,200 184,329,341 1,706,950,300 5,358,920,050
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -351,170,485 -17,915,925 -17,915,925 -18,029,293
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 82,787,145,317 80,411,821,033 88,053,133,745 65,127,654,674
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 40,873,622,619 43,653,919,924 51,211,480,180 26,840,250,076
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 334,858,189 271,651,173 276,696,553 757,433,673
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 37,720,000,000 35,220,000,000 35,220,000,000 35,220,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 11,939,517,574 9,969,283,660 10,047,990,736 11,105,872,542
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,080,853,065 -8,703,033,724 -8,703,033,724 -8,795,901,617
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 18,409,434,876 18,102,910,262 17,241,614,523 16,191,143,599
1. Hàng tồn kho 19,847,254,954 19,636,783,851 18,775,488,112 17,528,789,723
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,437,820,078 -1,533,873,589 -1,533,873,589 -1,337,646,124
V.Tài sản ngắn hạn khác 2,492,403,218 2,339,636,919 2,070,712,279 1,903,598,082
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 93,865,748 239,384,688 151,317,663 140,341,532
2. Thuế GTGT được khấu trừ 2,398,537,470 2,100,252,231 1,919,394,616 1,763,256,550
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 78,482,064,510 78,509,683,169 69,833,582,803 78,451,141,478
I. Các khoản phải thu dài hạn 62,900,000 62,900,000 62,900,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 62,900,000 62,900,000 62,900,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 38,797,027,624 38,805,526,432 38,210,865,409 37,700,092,881
1. Tài sản cố định hữu hình 38,797,027,624 38,805,526,432 38,210,865,409 37,700,092,881
- Nguyên giá 49,925,570,137 50,531,949,228 50,286,325,592 50,232,485,373
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,128,542,513 -11,726,422,796 -12,075,460,183 -12,532,392,492
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -63,000,000 -63,000,000 -63,000,000 -63,000,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn 30,991,307,515 30,935,112,621 25,130,000,000 30,573,769,189
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 28,241,307,515 28,185,112,621 22,380,000,000 27,823,769,189
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2,750,000,000 2,750,000,000 2,750,000,000 2,750,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 8,693,729,371 8,706,144,116 6,429,817,394 10,114,379,408
1. Chi phí trả trước dài hạn 8,693,729,371 8,706,144,116 6,429,817,394 10,114,379,408
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 192,864,849,482 188,185,217,307 188,586,838,895 181,980,411,038
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 45,171,569,353 42,764,336,116 48,543,696,026 30,865,651,770
I. Nợ ngắn hạn 36,014,484,353 34,769,642,923 39,386,611,026 24,035,199,235
1. Phải trả người bán ngắn hạn 18,139,567,549 13,195,800,795 13,881,490,805 8,585,240,663
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 2,062,763,798 1,000,579,772 4,453,195 4,411,596
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 263,558,911 735,859,068 1,367,229,175 941,785,572
4. Phải trả người lao động 5,700,000 4,866,672,211 8,396,047,891 3,006,359,973
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 4,373,553,357 6,584,003,011 4,278,750,471 1,379,751,569
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 9,220,917,327 5,760,348,007 9,058,480,430 7,437,769,803
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,745,721,000 2,327,628,000 2,106,907,000 2,327,628,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 202,702,411 298,752,059 293,252,059 352,252,059
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 9,157,085,000 7,994,693,193 9,157,085,000 6,830,452,535
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 9,111,085,000 7,947,271,000 9,111,085,000 6,783,457,000
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,422,193 995,535
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 147,693,280,129 145,420,881,191 140,043,142,869 151,114,759,268
I. Vốn chủ sở hữu 147,693,280,129 145,420,881,191 140,043,142,869 151,114,759,268
1. Vốn góp của chủ sở hữu 102,194,840,000 102,194,840,000 102,194,840,000 102,194,840,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 102,194,840,000 102,194,840,000 102,194,840,000 102,194,840,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 669,277,482 669,277,482 669,277,482 669,277,482
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -2,116,606,556 -2,116,606,556 -2,116,606,556 -2,116,606,556
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 14,077,139,891 14,132,164,715 14,132,164,715 14,132,164,715
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20,143,650,947 16,407,409,531 9,029,671,209 23,152,929,511
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 18,543,273,843 12,557,924,118 3,226,115,984 13,208,424,118
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,600,377,104 3,849,485,413 5,803,555,225 9,944,505,393
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 12,724,978,365 14,133,796,019 16,133,796,019 13,082,154,116
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 192,864,849,482 188,185,217,307 188,586,838,895 181,980,411,038
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.