MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,463,939,893 75,502,535,704 86,404,638,892 99,469,100,223
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 62,463,939,893 75,502,535,704 86,404,638,892 99,469,100,223
4. Giá vốn hàng bán 60,330,665,657 72,210,627,724 85,319,668,911 97,612,074,648
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,133,274,236 3,291,907,980 1,084,969,981 1,857,025,575
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,121,873,321 784,318,296 4,856,090,200 3,012,044,594
7. Chi phí tài chính 14,942,169 2,506,913,451 5,282,725,077 4,609,185,624
- Trong đó: Chi phí lãi vay 14,942,169 2,506,913,451 5,282,725,077 4,609,185,624
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 123,719,389 360,800,000 154,945,642
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 158,848,628 193,105,992 156,237,963
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 3,081,356,760 1,252,487,444 141,297,141 104,938,903
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác 345,751 35,600,253
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -345,751 -35,600,253
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 3,081,356,760 1,252,141,693 141,297,141 69,338,650
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 616,271,352 250,497,488 28,259,428 20,987,781
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,465,085,408 1,001,644,205 113,037,713 48,350,869
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,465,085,408 1,001,644,205 113,037,713 48,350,869
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.