MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2009 Quý 2- 2009 Quý 3- 2009 Quý 4- 2009 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 22,906,958,997 22,906,958,997 22,906,958,997 22,906,958,997
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,388,414,681 4,388,414,681 4,388,414,681 4,388,414,681
1. Tiền 4,388,414,681 4,388,414,681 4,388,414,681 4,388,414,681
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 15,125,843,742 15,125,843,742 15,125,843,742 15,125,843,742
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 11,775,159,749 11,775,159,749 11,775,159,749 11,775,159,749
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 3,540,955,515 3,540,955,515 3,540,955,515 3,540,955,515
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 370,835,863 370,835,863 370,835,863 370,835,863
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -561,107,385 -561,107,385 -561,107,385 -561,107,385
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 1,913,292,485 1,913,292,485 1,913,292,485 1,913,292,485
1. Hàng tồn kho 1,913,292,485 1,913,292,485 1,913,292,485 1,913,292,485
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 1,479,408,089 1,479,408,089 1,479,408,089 1,479,408,089
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 105,409,289 105,409,289 105,409,289 105,409,289
2. Thuế GTGT được khấu trừ 262,748,933 262,748,933 262,748,933 262,748,933
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 221,855,887 221,855,887 221,855,887 221,855,887
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác 889,393,980 889,393,980 889,393,980 889,393,980
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 49,115,077,186 49,115,077,186 49,115,077,186 49,115,077,186
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 43,122,845,744 43,122,845,744 43,122,845,744 43,122,845,744
1. Tài sản cố định hữu hình 33,474,296,131 33,474,296,131 33,474,296,131 33,474,296,131
- Nguyên giá 58,528,985,567 58,528,985,567 58,528,985,567 58,528,985,567
- Giá trị hao mòn lũy kế -25,054,689,436 -25,054,689,436 -25,054,689,436 -25,054,689,436
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 8,844,685,288 8,844,685,288 8,844,685,288 8,844,685,288
- Nguyên giá 8,916,488,000 8,916,488,000 8,916,488,000 8,916,488,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -71,802,712 -71,802,712 -71,802,712 -71,802,712
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 803,864,325 803,864,325 803,864,325 803,864,325
V. Đầu tư tài chính dài hạn 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 1,278,178,606 1,278,178,606 1,278,178,606 1,278,178,606
1. Chi phí trả trước dài hạn 963,778,606 963,778,606 963,778,606 963,778,606
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 72,022,036,183 72,022,036,183 72,022,036,183 72,022,036,183
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 39,913,310,804 39,913,310,804 39,913,310,804 39,913,310,804
I. Nợ ngắn hạn 30,361,345,100 30,361,345,100 30,361,345,100 30,361,345,100
1. Phải trả người bán ngắn hạn 4,378,895,796 4,378,895,796 4,378,895,796 4,378,895,796
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3,986,255,682 3,986,255,682 3,986,255,682 3,986,255,682
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 902,913,930 902,913,930 902,913,930 902,913,930
4. Phải trả người lao động 2,384,333,411 2,384,333,411 2,384,333,411 2,384,333,411
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 3,087,660,589 3,087,660,589 3,087,660,589 3,087,660,589
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 9,551,965,704 9,551,965,704 9,551,965,704 9,551,965,704
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 452,440,000 452,440,000 452,440,000 452,440,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 8,994,099,800 8,994,099,800 8,994,099,800 8,994,099,800
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 32,108,725,379 32,108,725,379 32,108,725,379 32,108,725,379
I. Vốn chủ sở hữu 32,108,525,379 32,108,525,379 32,108,525,379 32,108,525,379
1. Vốn góp của chủ sở hữu 29,100,000,000 29,100,000,000 29,100,000,000 29,100,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 81,906,669 81,906,669 81,906,669 81,906,669
8. Quỹ đầu tư phát triển 263,328,764 263,328,764 263,328,764 263,328,764
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,367,494,107 2,367,494,107 2,367,494,107 2,367,494,107
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
- LNST chưa phân phối kỳ này
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 200,000 200,000 200,000 200,000
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 72,022,036,183 72,022,036,183 72,022,036,183 72,022,036,183
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.