MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2018 Quý 3- 2018 Quý 4-2018 Quý 1- 2019 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 519,351,350,718 333,311,943,409 325,432,096,454
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 519,351,350,718 333,311,943,409 325,432,096,454
4. Giá vốn hàng bán 454,831,293,708 291,805,076,723 273,391,814,037
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 64,520,057,010 41,506,866,686 52,040,282,417
6. Doanh thu hoạt động tài chính 495,360,386 524,541,165 267,010,450
7. Chi phí tài chính 7,496,383,077 7,029,947,397 2,387,330,872
- Trong đó: Chi phí lãi vay 4,163,073,946 3,957,860,972 2,261,333,742
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 45,573,703,622 28,665,383,928 38,639,923,812
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,907,348,697 5,356,190,165 9,205,046,851
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 3,037,982,000 979,886,361 2,074,991,332
12. Thu nhập khác 3,780,002 980,285,651 3,350,000
13. Chi phí khác 5,108 138,422,197 1,300,549
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 3,774,894 841,863,454 2,049,451
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 3,041,756,894 1,821,749,815 2,077,040,783
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 608,351,378 364,349,963 415,408,157
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,433,405,516 1,457,399,852 1,661,632,626
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,433,405,516 1,457,399,852 1,661,632,626
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.