MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 64,853,990,276 166,075,515,422 105,484,970,195 11,415,962,648
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 64,853,990,276 166,075,515,422 105,484,970,195 11,415,962,648
4. Giá vốn hàng bán 54,027,695,358 144,067,541,631 76,703,632,175 10,921,445,881
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 10,826,294,918 22,007,973,791 28,781,338,020 494,516,767
6. Doanh thu hoạt động tài chính 24,215,575 1,897,455 28,131,757 4,768,843
7. Chi phí tài chính 122,656,206 39,916,908 153,299,188 233,809,969
- Trong đó: Chi phí lãi vay 39,916,908 153,299,188 233,809,969
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 12,128,652 19,606,300 6,928,631,265
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,397,709,634 3,168,526,194 3,696,000,373 2,405,398,072
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 7,318,016,001 18,781,821,844 18,031,538,951 -2,139,922,431
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 7,318,016,001 18,781,821,844 18,031,538,951 -2,139,922,431
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,561,890,800 4,468,961,827 3,429,838,910
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 5,756,125,201 14,312,860,017 14,601,700,041 -2,139,922,431
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 5,756,125,201 14,312,860,017 14,601,700,041 -2,139,922,431
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.