MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Thương mại và khai thác khoáng sản (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 647,311,693,565 1,000,134,132,331 634,733,352,693 977,041,722,453
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 11,667,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 647,300,026,565 1,000,134,132,331 634,733,352,693 977,041,722,453
4. Giá vốn hàng bán 641,831,859,210 993,241,623,885 621,333,988,117 964,457,164,461
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 5,468,167,355 6,892,508,446 13,399,364,576 12,584,557,992
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,138,431,568 67,690,107 2,749,078,332 1,667,429
7. Chi phí tài chính 3,979,267,836 4,041,059,818 8,659,665,890 6,988,218,610
- Trong đó: Chi phí lãi vay 4,240,896,537 5,190,274,669 6,365,628,073
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 426,405,114 155,813,690 177,225,502 355,329,726
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,244,990,173 1,301,675,435 758,423,179 1,798,206,324
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 955,935,800 1,461,649,610 6,553,128,337 3,444,470,761
12. Thu nhập khác 103,000
13. Chi phí khác 150,039,086 341,970,446 628,828,801 317,424
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -150,039,086 -341,970,446 -628,725,801 -317,424
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 805,896,714 1,119,679,164 5,924,402,536 3,444,153,337
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,365,789,198 688,894,114
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 805,896,714 1,119,679,164 3,558,613,338 2,755,259,223
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 805,896,714 1,119,679,164 3,558,613,338 2,755,259,223
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.