MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3-2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 901,378,308,124 1,009,303,739,448
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 901,378,308,124 1,009,303,739,448
4. Giá vốn hàng bán 1,021,051,341,339 983,942,369,407
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) -119,673,033,215 25,361,370,041
6. Doanh thu hoạt động tài chính 6,714,251,619 5,046,391,153
7. Chi phí tài chính 185,203,415,893 85,028,595,388
- Trong đó: Chi phí lãi vay 176,921,102,010 46,452,400,002
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 14,360,122,500 19,874,029,097
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 37,940,728,999 29,113,616,888
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -350,463,048,988 -103,608,480,179
12. Thu nhập khác 180,032,329 141,808,313,862
13. Chi phí khác 42,287,962 6,232,388
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 137,744,367 141,802,081,474
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -350,325,304,621 38,193,601,295
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -350,325,304,621 38,193,601,295
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -350,325,304,621 38,193,601,295
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.