MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 39,404,703,221 38,129,555,542 55,629,955,899 76,072,002,588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 39,404,703,221 38,129,555,542 55,629,955,899 76,072,002,588
4. Giá vốn hàng bán 31,208,585,128 27,632,318,610 45,952,741,645 68,038,639,843
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 8,196,118,093 10,497,236,932 9,677,214,254 8,033,362,745
6. Doanh thu hoạt động tài chính 386,792,249 2,471,275,966 2,085,380,200 2,748,143,719
7. Chi phí tài chính 5,994,798,909 6,753,961,120 6,788,234,393 6,400,699,076
- Trong đó: Chi phí lãi vay 5,994,798,909 6,753,961,120 6,400,699,076
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 28,779,300
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,536,543,888 3,443,038,162 3,418,566,785 3,523,400,168
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 51,567,545 2,771,513,616 1,555,793,276 828,627,920
12. Thu nhập khác 106,445,455 625,753,290 582,938,797
13. Chi phí khác 13,637,630 1,427,761,751 90,726,627 573,157,130
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 92,807,825 -802,008,461 -90,726,627 9,781,667
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 144,375,370 1,969,505,155 1,465,066,649 838,409,587
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 28,875,074 1,564,647,377 1,259,746,580 264,921,343
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 115,500,296 404,857,778 205,320,069 573,488,244
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 115,500,296 404,857,778 205,320,069 573,488,244
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 16 54 27 76
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.