MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,329,352,338 4,059,811,273 3,760,888,532 1,201,796,298
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 5,329,352,338 4,059,811,273 3,760,888,532 1,201,796,298
4. Giá vốn hàng bán 4,503,998,821 3,482,357,163 2,762,485,733 2,044,669,572
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 825,353,517 577,454,110 998,402,799 -842,873,274
6. Doanh thu hoạt động tài chính 127,832 80,952 21,855 29,435
7. Chi phí tài chính 5,005,990,242 2,550,643,000 910,318,477 2,482,776,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay 5,005,990,242 2,550,643,000 910,318,000 2,482,776,000
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 403,212,494 249,163,364 171,893,570 243,529,981
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 261,755,391 534,196,455 225,328,444 232,862,995
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -4,845,476,778 -2,756,467,757 -309,115,837 -3,802,012,815
12. Thu nhập khác 9,350,000
13. Chi phí khác 5,990,126 990,126 990,126 990,126
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 3,359,874 -990,126 -990,126 -990,126
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -4,842,116,904 -2,757,457,883 -310,105,963 -3,803,002,941
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -4,842,116,904 -2,757,457,883 -310,105,963 -3,803,002,941
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -4,842,116,904 -2,757,457,883 -310,105,963 -3,803,002,941
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.