MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 141,814,642,625 129,163,728,693 153,415,954,776 211,288,133,405
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 141,814,642,625 129,163,728,693 153,415,954,776 211,288,133,405
4. Giá vốn hàng bán 111,194,375,253 106,650,762,148 127,603,016,538 169,392,480,136
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 30,620,267,372 22,512,966,545 25,812,938,238 41,895,653,269
6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,270,436,199 3,426,165,832 3,192,824,956 2,651,208,996
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 20,750,811,283 17,979,521,175 16,032,699,148 27,715,485,634
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 12,139,892,288 7,959,611,202 12,973,064,046 16,831,376,631
12. Thu nhập khác 234,613,000 121,132,599 50,240,000 106,020,750
13. Chi phí khác 203,711,500 10,858,600 25,740,000 339,514,447
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 30,901,500 110,273,999 24,500,000 -233,493,697
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 12,170,793,788 8,069,885,201 12,997,564,046 16,597,882,934
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,455,758,758 1,698,319,500 2,621,112,809 3,499,770,797
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 9,715,035,030 6,371,565,701 10,376,451,237 13,098,112,137
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 9,715,035,030 6,371,565,701 10,376,451,237
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.