MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 60,107,361,191 61,511,725,804 63,574,812,105 64,671,265,474
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 101,534,380 2,544,406,381 1,237,272,408 1,191,469,365
1. Tiền 101,534,380 2,544,406,381 1,237,272,408 1,191,469,365
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 48,420,668,582 47,753,023,407 50,807,661,335 51,295,486,527
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 27,077,609,023 29,868,295,104 35,091,545,216 31,774,870,368
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 32,667,317,602 29,356,207,165 27,903,183,037 28,284,610,994
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 13,648,794,625 13,501,573,806 12,785,985,750 16,209,057,833
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -24,973,052,668 -24,973,052,668 -24,973,052,668 -24,973,052,668
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 149,045,039 168,090,551
1. Hàng tồn kho 149,045,039 168,090,551
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 11,584,158,229 11,213,296,016 11,379,833,323 12,015,219,031
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,334,000 25,848,087 34,533,945
2. Thuế GTGT được khấu trừ 11,584,158,229 11,209,962,016 11,353,985,236 11,980,685,086
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 193,253,350,794 180,373,357,991 174,859,913,820 173,102,585,051
I. Các khoản phải thu dài hạn 75,950,034,882 73,375,837,307 70,927,230,338 68,410,278,823
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn 75,248,484,882 72,672,727,307 70,203,030,338 67,687,878,823
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 701,550,000 703,110,000 724,200,000 722,400,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 15,711,053,742 15,514,413,953 15,320,149,152 15,129,106,830
1. Tài sản cố định hữu hình 15,711,053,742 15,514,413,953 15,320,149,152 15,129,106,830
- Nguyên giá 22,006,007,754 22,001,080,773 21,998,314,618 21,999,236,971
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,294,954,012 -6,486,666,820 -6,678,165,466 -6,870,130,141
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -100,000,000 -100,000,000 -100,000,000 -100,000,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 57,451,788,946 52,347,512,181 49,481,818,454 50,437,362,196
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 57,451,788,946 52,347,512,181 49,481,818,454 50,437,362,196
V. Đầu tư tài chính dài hạn 44,055,909,538 39,055,909,538 39,055,909,538 39,055,909,538
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 45,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -944,090,462 -944,090,462 -944,090,462 -944,090,462
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 84,563,686 79,685,012 74,806,338 69,927,664
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại 84,563,686 79,685,012 74,806,338 69,927,664
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 253,360,711,985 241,885,083,795 238,434,725,925 237,773,850,525
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 27,897,122,387 27,365,477,904 29,332,122,341 27,411,827,843
I. Nợ ngắn hạn 27,897,122,387 27,365,477,904 29,332,122,341 27,411,827,843
1. Phải trả người bán ngắn hạn 5,233,167,574 5,303,929,451 7,561,930,649 5,389,813,211
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18,718,228,279 18,265,694,009 18,011,211,686 18,263,034,626
4. Phải trả người lao động 186,746,528
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 23,952,198 60,826,636 23,952,198 23,952,198
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3,735,027,808 3,735,027,808 3,735,027,808 3,735,027,808
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 225,463,589,598 214,519,605,891 209,102,603,584 210,362,022,682
I. Vốn chủ sở hữu 225,463,589,598 214,519,605,891 209,102,603,584 210,362,022,682
1. Vốn góp của chủ sở hữu 315,049,750,000 315,049,750,000 315,049,750,000 315,049,750,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 315,049,750,000 315,049,750,000 315,049,750,000 315,049,750,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -33,390,292,802 -35,957,909,251 -39,782,178,949 -37,741,946,445
8. Quỹ đầu tư phát triển 6,894,055,616 6,894,055,616 6,894,055,616 6,894,055,616
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -70,887,037,446 -79,247,821,836 -80,868,422,571 -81,689,535,815
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -71,793,937,159 -71,793,937,159 -71,793,937,159 -71,793,937,159
- LNST chưa phân phối kỳ này 906,899,713 -7,453,884,677 -9,074,485,412 -9,895,598,656
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 7,797,114,230 7,781,531,362 7,809,399,488 7,849,699,326
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 253,360,711,985 241,885,083,795 238,434,725,925 237,773,850,525
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.