MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Mía Đường Cần Thơ (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2022 Quý 4-2022 Quý 1-2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 98,670,400,498
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 98,670,400,498
4. Giá vốn hàng bán 116,803,666,610
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) -18,133,266,112
6. Doanh thu hoạt động tài chính 3,126,922,416
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 5,252,248,398
9. Chi phí bán hàng 204,400,807
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,918,929,349
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -18,877,425,454
12. Thu nhập khác 183,353,892
13. Chi phí khác 2,479,852,977
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -2,296,499,085
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -21,173,924,539
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -21,173,924,539
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -21,165,916,962
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -8,007,577
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) -1,669
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.