MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2021 Quý 3- 2021 Quý 4- 2021 Quý 1- 2022 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 60,299,227,896 30,383,515,606 70,878,147,123 14,154,327,777
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 60,299,227,896 30,383,515,606 70,878,147,123 14,154,327,777
4. Giá vốn hàng bán 57,454,660,078 28,560,504,670 67,891,727,055 11,748,092,054
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,844,567,818 1,823,010,936 2,986,420,068 2,406,235,723
6. Doanh thu hoạt động tài chính 109,372,875 107,413,588 106,875,444 131,938,767
7. Chi phí tài chính 2,135,554,036 732,192,281 2,640,586,115 1,347,775,048
- Trong đó: Chi phí lãi vay 2,135,554,036 732,192,281 2,640,586,115
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,772,345,670 1,234,103,277 1,433,747,990 1,035,820,309
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -953,959,013 -35,871,034 -981,038,593 154,579,133
12. Thu nhập khác 1,454,545,454 247,272,727 1,275,549,768
13. Chi phí khác 93,672,002 85,592,142 1,519,683 18,778,895
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 1,360,873,452 161,680,585 1,274,030,085 -18,778,895
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 406,914,439 125,809,551 292,991,492 135,800,238
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,125,263 344,283 894,958
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 401,789,176 125,465,268 292,096,534 135,800,238
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 401,789,176 125,465,268 292,096,534 135,800,238
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.